Mijn Meting


Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

  1.1. Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn. Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) haar heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv).

  1.2. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Mijn Meting en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

  2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv).

  2.2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

  2.3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 3. VERHINDERING

  3.1. Indien de klant verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij Mijn Meting hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd komen te vervallen. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Indien de afspraak niet vroegtijdig wordt afmeld zal er € 30,00 in rekening worden gebracht. Dit “no-show tarief” wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Klant  ontvangt een factuur. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat/voicemail, of via de e-mail te worden gedaan.

 4. DECLARATIE, TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

  4.1. Ik geef toestemming dat vanuit de basisverzekering wordt declareert. Dit komt neer op een bedrag tussen de €150 – € 210,- afhankelijk van het afgenomen traject. Dit bedrag wordt mogelijk verrekend met de eigen bijdrage en valt onder dieetadvisering.

  Indien er om een bepaalde reden niet mogelijk is om vanuit de basisverzekering te declareren bij de zorgverzekering, dan is Mijn Meting genoodzaakt om een factuur te sturen en dient het aangegeven bedrag betaald te worden binnen de aangegeven betalingstermijn. 

  4.2. Op de website en de factuur van Mijn Meting staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht. De trajecten zijn BTW vrijgesteld.

  4.3. Alle trajecten aangeboden door Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) worden niet declareert bij de zorgverzekering.

  4.4. De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 5. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

  5.1 Het honorarium van Mijn Meting ( onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Mijn Meting steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

  5.2. Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

  5.3. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Mijn Meting
  (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) worden opgeschort, dit zonder dat Mijn Meting dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Mijn Meting in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

 6. AANSPRAKELIJKHEID

  6.1. Het advies van Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen en nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten en producten.

  6.2. Mijn Meting ( onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) en haar medewerkers en partners sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van verstrekte adviezen.

  6.3. Mijn Meting ( onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) is niet aansprakelijk (directe dan wel indirecte) voor schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.), geleverde zaken en/of diensten.

 7. SAMENWERKINGEN

  7.1. Mijn meting gaat de samenwerking met of begeleiding van aan onder de navolgende voorwaarde;

  • A. Dat de producten aangeboden door mijn-meting niet zelfstandig of door een andere partij anders dan mijn meting worden aangeboden binnen eigen onderneming of door rechtspersoon.
  • B. Onder aangebonden producten wordt verstaan; 
   • Het aanbieden van persoonlijke begeleiding/coaching op basis van de aangebracht sensor, freestyle libre.
   • Het aanbieden van Preventief Medisch Onderzoek (PMO) op basis van de aangebrachte sensor, freestyle libre.
     
 8. ONDERSTEUNENDE SMARTPHONES

  8.1. Als je gebruik maakt van diensten van Mijn Meting ( onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) dient jouw smartphone te zijn voorzien van een NFC lezer voor gebruik van de gebruikte sensor en applicatie. Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of voortzetting van het traject indien de sensor en applicatie niet wordt ondersteund.

  8.2. Als je gebruik maakt van diensten van Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) worden de onderstaande smartphones ondersteund voor gebruik van de gebruikte applicatie. Mijn Meting is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of voortzetting van het traject indien de applicatie niet wordt ondersteund.

  iOS 12.1 or later, on the following devices: iPhone 7 – iPhone 7 Plus- iPhone 8 – iPhone 8 Plus – iPhone X – Phone XS – iPhone XS Max – iPhone XR – iPhone 11 – iPhone 11 Pro – iPhone 11 Pro Max 


  Android: version 5.0 or higher (with NFC capabilities) on: Samsung Galaxy S6 – Samsung Galaxy S7 Edge – Samsung Galaxy S8 – Samsung Galaxy S8+- Samsung Galaxy S9 – Google Pixel – Google Pixel 2 – Google Pixel 2 XL – LG Nexus 5X – Wileyfox Swift


  Deze lijst zal regelmatig geüpdatet worden.

 9. PRIVACY & GEGEVENS

  9.1. Als je gebruik maakt van diensten van Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrekt je via een online vragenformulier.

  Glucose-sensorgegevens omvatten de glucose meetwaarden die je verzamelt tijdens het scannen van de sensor en die je rechtstreeks naar ons verzendt via de Freestyle Libre-toepassing (applicatie). Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten te kunnen leveren. Je geeft toestemming bij aanvang van het traject dat gegevens worden ingezien.

  Denk hierbij aan de gegevens zoals:

  – Naam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer / mobiel nummer, e-mailadres en bepaalde ter zake doende, medische gegevens.

  9.2. Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden om een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

  9.3. Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van het traject (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

 10. GEGEVENS DELEN MET DERDEN

  10.1. Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) zal jou gegevens indien noodzakelijk en met jou instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Je geeft toestemming dat alleen jouw gegevens gedeeld worden met werknemers van Mijn Meting (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.)

 11. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

  11.1. Je heeft het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage of verwijdering sturen naar: info@mijn-meting.nl.

 12. BEVEILIGING VAN GEGEVENS

  12.1 Mijn Meting, (onderdeel van Het persoonlijke dieet bv.) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via het telefoonnummer:

06-28946334 of via: info@mijn-meting.nl.

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens dan kun je contact opnemen via: info@mijn-meting.nl.
Voor meer informatie over privacy kun je de website van de autoriteit persoonsgegevens raadplegen.


CONTACTGEGEVENS:

Het persoonlijke dieet bv.
Horn 58, 1619 BT te Andijk
T: 06-28946434
I: www.mijn-meting.nl